ร้านค้าไม่แสดงบนหน้าจอเลือกร้าน และ ข้อความฝั่งร้านค้าไม่แสดงบน Page365 หากตอบจากช่องทางอื่น
Incident Report for Page365
Resolved
ร้านค้าหายไปจากหน้าจอเลือกร้าน ผู้ใช้งานจะต้องกดปุ่มเพิ่มร้าน และกดเลือกร้านค้าที่ต้องการเพื่อเข้าใช้งานใหม่
และข้อความฝั่งร้านค้าไม่แสดงบน Page365 หากตอบจากช่องทางอื่น
Posted about 1 year ago. Jul 17, 2018 - 08:00 GMT+07:00