เปิดหน้าเว็บช้า
Incident Report for Page365
Resolved
เนื่องจากมีผู้ใช้งานบางร้านใช้งานค่อนข้างหนัก จึงทำให้ฐานข้อมูลทำงานช้า
Posted Apr 04, 2019 - 08:00 GMT+07:00